Algemene Voorwaarden 2018

Algemene voorwaarden 2018

1 Definities 1.1 Wanneer in deze voorwaarden gesproken wordt over Airmoves dan wordt hiermee bedoeld: Airmoves: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 57637849 1.2 Klant: de natuurlijke of- rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. 1.3 Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

2 Toepasselijkheid 2.1 Op overeenkomsten en leveringen van Airmoves zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.2 Indien klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden dan zijn deze voor Airmoves alleen bindend indien en voor zover deze door Airmoves uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 2.3 Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, dan zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. 2.4 Airmoves is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. 2.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering” worden hieronder zowel zaken als het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan.

3 Boekingsprocedure 3.1 De reisovereenkomst komt tot stand door acceptatie van Airmoves van een schriftelijke, telefonische of elektronische inschrijving door de deelnemer. Het boekingsformulier dient volledig en correct ingevuld te worden. Boekingen kunnen uitsluitend rechtstreeks bij Airmoves plaatsvinden. Wanneer met meerdere personen geboekt wordt, is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Bij boekingen van een minderjarige reiziger moet de inschrijving voorzien zijn van een handtekening van een ouder of voogd.

4 Betaling 4.1 Na ontvangst van de factuur en boekingsbevestiging dient binnen 14 dagen de verschuldigde aanbetaling op de reissom voldaan te worden via overmaking op rekening van Airmoves, ING Purmerend, rekeningnummer NL15 INGB 0007952198. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in het bezit van Airmoves te zijn.

Bij boekingen binnen 6 weken voor de vertrekdatum dient direct de gehele reissom voldaan te worden. Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, heeft Airmoves het recht de inschrijving op te zeggen, zonder dat dit betekent dat de reiziger gevrijwaard is van de boekingsverplichting.

Wanneer men aan de betalingsverplichting voldaan heeft, ontvangt men uiterlijk 2-4 weken voor vertrek de benodigde reispapieren, specifieke informatie, adressen, etc. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht de cursus / reis / accommodatie al volgeboekt zijn, dan krijg je daarvan bericht.

5 Annulering opleiding of arrangement door de deelnemer 5.1 De deelnemer wordt aangeraden een annuleringskosten verzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten. 5.2 De deelnemer kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Airmoves. De datum van ontvangst van de brief door Airmoves geldt als annuleringsdatum. 5.3 Bij annulering door de deelnemer is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Airmoves: De aanbetaling, zijnde minimaal 10% van de opleidings- of arrangementsprijs.

6 Annulering busreis door de deelnemer 6.1 Annulering door de deelnemer van de busreis kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum waarop Airmoves de annuleringsbrief ontvangt, geldt als datum van annulering. Indien er een reis wordt geannuleerd is de reiziger annuleringskosten verschuldigd.

- Annuleringen tot 42 dagen voor de vertrekdag: 20% van de reissom. - Annuleringen vanaf de 42ste dag tot 14e dag voor de vertrekdag: 50% van de reissom. - Annuleringen vanaf de 14e dag tot de 5e dag voor de vertrekdag: 75% van de reissom - Annuleringen vanaf de 5e dag tot de vertrekdag of later: de gehele reissom.

7 Reisverzekering 7.1 De deelnemer is verplicht over een reisverzekering te beschikken die risicosporten, zoals parachutespringen, dekt! Deze verplichting, die Airmoves stelt, dient uitsluitend ter bescherming van de deelnemer (vanwege hoge medische, S.O.S. of transportkosten).

8 Opleiding 8.1 De opleiding voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Basis Veiligheids Reglement (BVR), dat door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) afdeling Parachutespringen is vastgelegd.

9 Geldigheid 9.1 De geldigheid van de cursus is een jaar na aanvang van de opleiding.

10 Prijzen 10.1 Sprongen zijn niet overdraagbaar en/of inwisselbaar. 10.2 Freefall sprongen (levels) die moeten worden overgedaan en die buiten het pakket vallen komen voor eigen rekening. 10.3 Airmoves houdt zich het recht voor door veranderingen in brandstof en/of landingsprijzen toeslagen te berekenen. 10.4 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.

11 Arrangement 11.1 Airmoves is niet aansprakelijk indien de deelnemer, op de locatie, niet aan (delen van) het vooraf geboekte arrangement kan deelnemen. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer. 11.2 Arrangementen zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar.

12 Restitutie 12.1 De opleidingskosten worden niet gerestitueerd. Alleen de waarde van de overgebleven sprongen kan worden vergoed. Deze vergoeding kan slechts plaatsvinden op medische indicatie. Het verzoek om restitutie moet schriftelijk worden gedaan. Bij het verzoek moet een verklaring zijn gevoegd van de arts, die je medisch voor het parachutespringen heeft gekeurd. Uit deze verklaring moet blijken, dat je om medische redenen minimaal 2 jaar niet in staat zult zijn het parachutespringen te beoefenen. 12.2 Heeft de deelnemer het inschrijfgeld reeds voldaan, maar wordt hij vervolgens medisch niet goedgekeurd voor parachutespringen dan wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

13 Aansprakelijkheid 13.1 Aansprakelijkheid van Airmoves jegens klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen is uitgesloten.

14 Overmacht 14.1 In geval van overmacht is Airmoves niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij klant ontstane schade. 14.2 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

15 Slotbepalingen 15.1 Airmoves, haar personeel en een ieder die op welke wijze dan ook, bij de activiteiten van Airmoves betrokken is, respectievelijk daaraan op enigerlei wijze bijdragen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en schadeclaims, in welke vorm ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van het beoefenen van het parachutespringen. Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de risico's die verbonden zijn aan het uitvoeren van een parachutesprong en het parachutespringen in het algemeen. 15.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 15.3 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit de door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.